Algemene verkoopvoorwaarden

Toepassing Algemene Voorwaarden

 1. Alle commerciële transacties tussen de besloten vennootschap “BONDIS”, met zetel te 2630 AARTSELAAR, Cleydaellaan  en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0415.509.297  (hierna genoemd “BONDIS”), met betrekking tot door haar geleverde producten en diensten (hierna “Product(en)” en “Dienst(en))” en elke persoon die een bestelling/opdracht plaatst bij BONDIS (hierna genoemd “Klant”), worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde):
 1. De schriftelijke overeenkomst tussen BONDIS en de Klant;
 2. De opdrachtbevestiging;
 3. Onderhavige algemene voorwaarden;
 1. Door het sturen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een order, het ondertekenen van een offerte en/of opdrachtbevestiging of het sluiten van een overeenkomst erkent de Klant kennis genomen te hebben van onderhavige algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige contractuele, precontractuele en buitencontractuele verhoudingen met BONDIS, dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.
 2. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door BONDIS van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt BONDIS niet het recht dit later in te roepen.
 3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. BONDIS behoudt zich het recht voor om nieuwe versies van deze algemene voorwaarden te hanteren. De gewijzigde versie zal tussen partijen gelden indien de Klant hiertegen geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt binnen de 30 kalenderdagen na het overmaken van de nieuwe versie. Ingeval van bezwaar zullen de bestaande voorwaarden blijven gelden.
 4. Eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen, of een gedeelte daarvan, uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere bedingen en/of de rest van het beding in kwestie. In geval van nietigheid van één van de bedingen, zal het nietige beding vervangen worden door een equivalent beding dat beantwoordt aan de geest van de algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen partijen.

Offertes

 1. Een offerte van BONDIS is vrijblijvend en beperkt tot de specifieke bestelling/opdracht en geldt dus niet automatisch voor volgende (gelijkaardige) bestellingen/opdrachten.
 2. Een offerte geldt slechts dertig (30) kalenderdagen vanaf het uitschrijven van de offerte of, indien van toepassing, voor de duur die erop wordt vermeld.
 3. Catalogi, prospectussen, reclamefolders en informatie op de webshop van BONDIS zijn slechts indicatief en verbinden BONDIS niet. Zij behoudt zich bijgevolg het recht voor deze op elk ogenblik te wijzigen.

Totstandkoming overeenkomst

 1. De contractuele relatie tussen BONDIS en de Klant komt tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling/ opdracht, dan wel door begin van uitvoering van de bestelling/opdracht door BONDIS. Mondelinge afspraken behoeven schriftelijke bevestiging namens de directie van BONDIS om rechtsgeldig te zijn.

Informatie

 1. De Klant staat er jegens BONDIS voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie die verband houdt met de overeenkomst aan BONDIS heeft verstrekt. BONDIS heeft dienaangaande geen onderzoeksplicht, o.m. wat betreft de bestemming en het gebruik van de bestelde Producten.
 2. De Klant wordt geacht bij bestelling de productspecificaties en de richtlijnen van de fabrikant erop nagelezen te hebben.  Deze dienen door de Klant bij BONDIS te worden opgevraagd vóór bestelling, voor zover deze niet online beschikbaar zijn op de website van BONDIS of deze van de fabrikant. BONDIS heeft geen actieve informatie- of adviesverplichting.  Indien BONDIS informatie of advies verstrekt is dit louter indicatief.  De Klant zal steeds de productspecificaties en de richtlijnen van de fabrikant nakijken en opvolgen.  Tevens zal de Klant vooraf controleren of het Product mag gebruikt worden conform de richtlijnen van de fabrikant van de installatie waarvoor hij het Product wenst toe te passen. 

Prijs, voorschot en betaling

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Prijzen zijn eveneens exclusief eventuele transport, verpakkings-, leverings-, verzekerings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Voor zover de prijzen van BONDIS zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/onderdelen, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en grondstoffen, wisselkoersen en/of andere kosten is BONDIS in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen, zonder dat de prijs kan stijgen met meer dan 80% vergeleken met de oorspronkelijk overeengekomen prijs. BONDIS is gerechtigd om prijsverhogingen van haar leverancier(s) door te rekenen aan de Klant, overeenkomstig dit artikel. Bij een prijsaanpassing zal BONDIS de Klant onmiddellijk in kennis stellen van de nieuwe aangepaste prijs.
 3. BONDIS behoudt zich steeds het recht voor aan de Klant een voorschot te vragen.  Bij niet-tijdige betaling van het voorschot, dan wel van de volledige prijs, indien zo overeengekomen, heeft BONDIS het recht haar levering op te schorten.  Bestellingen via de webshop dienen steeds vooraf betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.
 4. Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door BONDIS, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.
 5. Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald of tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van BONDIS door de Klant integraal betaalbaar in Euro via overschrijving binnen de termijn zoals vermeld op de factuur en zonder korting op factuurdatum. De factuurtermijn bedraagt in principe [15] kalenderdagen, tenzij anders wordt vermeld.
 6. De Klant is niet gerechtigd om de facturen van BONDIS te verrekenen of te compenseren met vorderingen op BONDIS.
 7. Facturen kunnen door de Klant enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 14 kalenderdagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting.
 8. De onvoorwaardelijke betaling door de Klant (van een deel) van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.  (Deel)betalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en worden eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.
 9. Indien de Klant volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-) personen tegenover BONDIS hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.
 10. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is door de Klant op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per maand. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00 (excl. btw), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht voor BONDIS op vergoeding voor hogere bewezen schade.
 11. BONDIS is gerechtigd om te allen tijde tot verrekening over te gaan met door haar aan de Klant verschuldigde bedragen, ongeacht de aard ervan, zelfs indien de wederzijdse schuldvorderingen verschillende transacties betreffen.
 12. Indien de Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan BONDIS te voldoen, behoudt BONDIS zich het recht voor om elke verdere levering van Producten of Diensten onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen/opdrachten als geannuleerd te beschouwen met schadevergoeding ten laste van de Klant. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander objectief feit dat wijst op de insolvabiliteit van de Klant.

Levering

 1. Tenzij wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering steeds bij benadering (indicatief) en niet bindend.
 2. Enkel ingeval van een onredelijke aan BONDIS toerekenbare vertraging in de levering en na aangetekende ingebrekestelling waaraan BONDIS geen gevolg geeft binnen de dertig dagen, heeft de Klant het recht om tot ontbinding van zijn aankoop over te gaan met teruggave van de koopsom.  Vertraging kan geen aanleiding tot schadevergoeding geven, behoudens in geval van zware fout of opzet.
 3. Producten worden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, steeds ex works (incoterms 2010) geleverd.
 4. Neemt de Klant Producten niet of niet tijdig van BONDIS af, dan treedt verzuim zonder ingebrekestelling in. BONDIS is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Klant op te slaan tegen een stockagekost van 150 Euro per dag per m² of deze aan een derde partij te verkopen, onverminderd vergoeding van schade.

Gebreken/non-conformiteit

 1. Klachten m.b.t. zichtbare gebreken aan de geleverde Producten of m.b.t. niet-conforme leveringen moeten uiterlijk 8 kalenderdagen na ontvangst van de goederen door de klant, en in ieder geval vóór enig gebruik van de Producten, schriftelijk aan BONDIS gemeld worden, bij gebreke waaraan de Klant geacht wordt de gebreken of niet-conformiteit te hebben aanvaard. Het gebruik van de Producten houdt een aanvaarding in.
 2. De aansprakelijkheid van BONDIS voor verborgen gebreken aan de geleverde Producten is beperkt tot een periode van 6 maanden vanaf de levering. Alle klachten moeten binnen deze termijn per aangetekend schrijven gemeld worden. Na het verstrijken van de termijn vervalt deze waarborgtermijn.
 3. Wat ook de oorzaak van het gebrek moge zijn, is de waarborg naar keuze van BONDIS beperkt tot het volgende:
 • een vermindering van de prijs in verhouding tot de hoeveelheid gebrekkig Product;
 • de vervanging van de hoeveelheid gebrekkig Product, eventueel door soortgelijk Product met gelijkaardige specificaties, waarbij de vervangen Producten weer de eigendom worden van BONDIS

In geen geval is BONDIS gehouden tot verdere schadeloosstelling.

 1. Retourzendingen die met toestemming van BONDIS geschieden, worden slechts door BONDIS aanvaard in de originele verpakking. Verzendkosten zijn voor rekening van de Klant. Verpakkingsmateriaal wordt niet teruggenomen.
 2. Bij gegrond gevonden klachten met betrekking tot het Product is de garantieverplichting van BONDIS in alle gevallen beperkt tot deze van haar leverancier of fabrikant van het Product waaraan het gebrek zich voordoet.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de Klant geleverde Producten blijven eigendom van BONDIS totdat alle bedragen (prijs, kosten, interesten en alle andere toebehoren betreffende de bestelling/opdracht) die de Klant aan BONDIS op grond van de tussen Partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan BONDIS zijn voldaan. 
 2. De verschillende transacties/contracten tussen partijen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel. BONDIS heeft altijd een eigendomsvoorbehoud op de Producten op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover BONDIS.
 3. Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is de Klant niet gerechtigd om de Producten te verwerken, vervreemden, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken.

Aansprakelijkheid

 1. BONDIS kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar zware fout (inbegrepen niet-uitvoeren van haar essentiële verbintenissen) of bedrog.
 2. Voor zover BONDIS bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan BONDIS niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van deze derden.
 3. Indien BONDIS het transport organiseert, doet zij beroep op gekende bedrijven voor de verzending van goederen. BONDIS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, diefstal, verlies of schade aan de goederen tijdens het transport.  De rechten tegen de vervoerder worden in voorkomend geval overgedragen aan de Klant.
 4. De aansprakelijkheid van BONDIS is, in ieder geval, beperkt tot een bedrag van 3 x de prijs van de levering van de Producten of Diensten waarmee het schadegeval zich voordoet met een maximum van [20.000] Euro.
 5. BONDIS is niet aansprakelijk voor:
 • indirecte, onrechtstreekse of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot inkomstenderving en schade aan derden);
 • schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid. In ieder geval is de Klant gebonden door een vrijwaringsplicht ten aanzien van BONDIS in het geval laatstgenoemde wordt aangesproken door een derde;
 • schade ontstaan ten gevolge het gebruik van de Diensten/ Producten op een andere wijze dan waarvoor zij zijn ontwikkeld of bestemd;
 • schade ontstaan door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Klant aan BONDIS verstrekte of voorgeschreven gegevens, door aanwijzingen of instructies van of namens de Klant;
 • schade ontstaan ten gevolge van verkeerde opslag/bewaring van de Producten;
 • schade ontstaan ten gevolge van het niet-opvolgen van het door BONDIS eventueel verleende advies, dewelke zij steeds op vrijblijvend basis verstrekt;
 • schade veroorzaakt door overmacht of hardship;
 • vertragingen m.b.t. leveringen (incl. bijkomende kosten die hieruit voor de Klant voortvloeien), opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van BONDIS, de Klant of enige andere derde.
 1. De bepalingen van deze afdeling gelden zowel voor de contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van BONDIS en haar aangestelden en kunnen ook door de bestuurders van BONDIS worden ingeroepen ingeval zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
 2. De aansprakelijkheid van BONDIS wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat slechts indien de Klant BONDIS onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn wordt geboden om de aan de tekortkoming te verhelpen en BONDIS ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat BONDIS in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 3. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen BONDIS en haar bestuurders vervalt door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Klant voor het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

ontbinding

 1. Bij ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Klant is BONDIS gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 40% van de waarde van de bestelling (gebaseerd op de verkoopprijs) ten titel van winstderving, onverminderd het recht van BONDIS om meerdere schade te vorderen, en onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering na te streven.
 2. Bij ontbinding van de overeenkomst ten laste van BONDIS kan BONDIS aansprakelijk gesteld worden voor schade in overeenstemming met bovenstaande bepalingen inzake aansprakelijkheid.

Overmacht & Hardship

 1. BONDIS is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Gevallen van overmacht of hardship geven BONDIS het recht om, naar eigen keuze:
 • de nakoming van haar eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten;
 • de contractuele voorwaarden – onder meer wat betreft uitvoeringstermijnen en de prijzen – in overleg met de Klant te herzien;
 • in geval de situatie van overmacht en/of hardship langer dan één maand duurt, de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de Klant, zonder dat BONDIS enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.
 1. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van BONDIS de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zou zijn uitvoering van de overeenkomst te verlangen onder dezelfde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld oorlog, stakingen, lock-out, ziekten, epidemie, pandemie, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, natuuromstandigheden, brand, stroomuitval en stroomonderbreking (zoals black outs en afschakelingen), onbeschikbaarheid of onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, computercriminaliteit, diefstal, sabotage, tekortkomingen van leveranciers van BONDIS (bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht, voorraadtekorten, …), etc.

Verwerking persoonsgegevens

 1. De verwerking van persoonsgegevens door BONDIS vindt plaats conform de bepalingen van het privacybeleid van BONDIS, dewelke van toepassing is op de Klant en door hem dient nagelezen te worden op de website van BONDIS (www.bondis.com), onverminderd de gebeurlijke toepassing van de verwerkersovereenkomst tussen partijen.
 2. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van BONDIS door de Klant worden verwerkt, ligt volledig bij de Klant. De Klant staat er tegenover BONDIS voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart BONDIS tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. De Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft niet aan een derde overdragen, tenzij mits schriftelijk akkoord van BONDIS.
 2. BONDIS is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen geheel of gedeeltelijk  op grond van de overeenkomst over te dragen. BONDIS mag beroep doen op onderaannemers voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van haar verbintenissen.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

Geschillen tussen Partijen worden uitsluitend en definitief beslecht door de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, onverminderd het recht van BONDIS om te dagvaarden voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de Klant.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×